Labdarības fonds BeOpen (turpmāk - Fonds) informē, ka tā veic personas datu apstrādi, saskaņā ar GDPR un citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību.

Ko nozīmē - GDPR?

GDPR jeb General Data Protection Regulation ir nosaukums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

GDPR mērķis ir aizsargāt fizisko personu privātumu Eiropas Savienībā un saskaņot Eiropas valstu tiesību normas.

No 2018. gada 25. maija GDPR ir tieši piemērojama un pilnībā saistoša datu apstrādei un aizsardzībai visā Eiropas Savienībā un arī Latvijā, tādējādi aizstājot līdz šim spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

GDPR tika izstrādāta ar mērķi izlīdzināt personas datu apstrādes prasību atšķirības Eiropas Savienībā, ļaujot tās pilsoņiem labāk kontrolēt savus personas datus – vieglāk tiem piekļūt, zināt, ja personas dati ir nozagti, skaidrākas tiesības uz savu datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), tiesībām iebilst u.c.

Kas ir personas datu apstrādes pārzinis un kā iespējams sazināties?

Personas datu apstrādes pārzinis ir Labdarības fonds BeOpen, vienotais reģistrācijas Nr. 50008218201, juridiskā adrese Smilšu iela 6, Rīga, Latvija, LV-1050, www.beopen.lv.

Fonda personas datu apstrādes nolūki ir:

 * labdarības atbalstīšana;

 * izglītības veicināšana;

 * veselības veicināšana;

 * sporta atbalstīšana;

 * kultūras projektu atbalstīšana;

 * sabiedrības, jo īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana;

 * palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās.

Informācijas pieprasījumus un sūdzības par savu personas datu apstrādi fiziskās personas var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@beopen.lv vai nosūtot pa pastu  uz adresi Smilšu iela 6, Rīga, Latvija, LV-1050. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību, ja viņš uzskata, ka viņa personas dati Fondā tiek apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām:

- Datu valsts inspekcijai, mājas lapa: www.dvi.gov.lv, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv;

- tajā dalībvalsts uzraudzības iestādē, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta. Informācija par citām uzraudzības iestādēm pieejama šeit.

Ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu var iepazīties šeit.

Informācija par Fonda izmantojamo sīkdatņu politiku pieejama šeit.