1. Ziedojums

Ziedojums ir finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai BeOpen, turpmāk – BeOpen, tās statūtos norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus.

2. Ziedojuma mērķis

2.1. Ziedotājs, veicot maksājumu, var norādīt konkrētu ziedojuma mērķi, kas nozīmēs, ka ziedojums tiks izlietots konkrētajam norādītajam projektam un tādā apmērā, kādu ziedotājs individuāli pēc personīgiem ieskatiem būs norādījis maksājumā.

2.2. Ja ziedotājs maksājuma mērķī konkrētu projektu nav norādījis, ziedojums uzskatāms par vispārēju ziedojumu, un tas izlietojams statūtos norādītajiem mērķiem.

3. Ziedojumu izlietojums

3.1. Saziedotie līdzekļi tiks izlietoti tā projekta mērķu sasniegšanai, kam tie ir ziedoti. BeOpen uzrauga, lai ziedotie līdzekļi tiktu izmantoti tieši tiem mērķiem, kādi projekta līdzekļu vākšanas laikā ir prezentēti ziedotājiem, norādot tos BeOpen interneta vietnē, un kuri atbilst statūtiem.

3.2. Gadījumā, ja no BeOpen neatkarīgu notikumu rezultātā projektam, kura labā ir veikti ziedojumi, nav iespējams izmantot saziedotos līdzekļus BeOpen:

3.2.1. pēc ziedotāja pieprasījuma atgriež ziedotos līdzekļus ziedotājam identiskā apjomā un veidā, kādā tie tika ziedoti;

3.2.2. ja ziedotājs nepieprasa ziedojuma atgriešanu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas BeOpen interneta vietnē, patur tiesības neizlietotos līdzekļus novirzīt vispārējā ziedojumā, ar turpmāku mērķi tos izlietot citiem projektiem atbilstoši statūtos norādītajiem mērķiem.

4. Ziedojumu atcelšana

Veiktie ziedojumi nav atceļami un atgriežami, izņemot 3.2.punktā aprakstītajos gadījumos.

5. Ziedojumu nodošanas un izlietošanas noteikumu grozījumi

BeOpen ir tiesības veikt izmaiņas šajos ziedojumu nodošanas un izlietošanas noteikumos. Izmaiņas tiek publicētas BeOpen interneta vietnē.